Statut

Statut Stowarzyszenia „Centrum Promocji Ekorozwoju”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju a w szczególności sprzyjających ochronie środowiska przyrodniczego oraz poprawie jakości życia ludzi.

§ 2

Stowarzyszenie skupia głównie osoby związane zawodowo lub naukowo z jego celami, jednocześnie pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do niego.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

  1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

  2. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.

  3. Emblemat Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek jego Zarządu.

 

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

  1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

  2. Decyzję o przystąpieniu do organizacji, o których mowa powyżej – podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

  3. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 8

1.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

  1. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

  2. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu, mogą pozostawać w stanie zatrudnienia w Stowarzyszeniu.

§ 9

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 10

Celem głównym Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 11

  1. Stowarzyszenie realizuję cel główny po przez następujące cele cząstkowe:

1) realizacja i promocja działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życiu,

2) szczególnie promowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju,

3) upowszechnianie wiedzy przyrodniczej, o ochronie środowiska przyrodniczego i zrównoważonym rozwoju, zwłaszcza wśród młodzieży,

4) popularyzowanie oraz umacnianie w świadomości społecznej form aktywnego stylu życia,

5) integracja i koordynacja środowiska naukowego oraz wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń,

6) informowanie o problemach związanych z ochroną środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania,

7) upowszechnianie najnowszych technik i technologii przyczyniających się do ochrony środowiska przyrodniczego, życia oraz zdrowia ludzkiego,

8) prowadzenia działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność naukową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

9) dokształcanie i doskonalenie zawodowe członków Stowarzyszenia,

10) promocja i organizacja wolontariatu,

11) przyczynianie się do aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym oraz politycznym regionu i kraju,

12) pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,

13) kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych,

14) pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami i innymi podmiotami,

15) propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzynarodowych.

16) podnoszenie wiedzy i świadomości o zrównoważony rozwoju i ochronie środowiska na drodze edukacji formalnej i pozaformalnej.

§ 12

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie, koordynowanie oraz promowanie działalności naukowej i badawczej zmierzającej do lepszego poznania środowiska przyrodniczego oraz jego zagrożeń i metod ochrony,

2) popularyzację zasad ochrony środowiska przyrodniczego oraz działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, w tym publikowanie wyników prowadzonych prac w prasie naukowej i popularnonaukowej,

3) współdziałanie z lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej i pomoc w organizowaniu tej edukacji,

4) gromadzenie zbiorów przyrodniczych i informacji o przyrodzie,

5) działalność interwencyjną i kontrolną w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania przepisów i zasad korzystania z tego środowiska, zarówno krajowych jak i międzynarodowych,

6) prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej,

7) opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzkiego,

8) opracowywanie oraz realizację projektów i programów przedsięwzięć,

9) zdobywanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami stowarzyszenia,

10) prowadzenie, organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej, wydawniczej oraz zjazdów, konferencji, odczytów, klubów dyskusyjnych, sympozjów, zebrań, wystaw, konkursów, kursów, szkoleń, wycieczek, obozów, wypraw oraz innych imprez i przedsięwzięć,

11) współpracę z osobami, instytucjami, jednostkami administracji publicznej i samorządami oraz innymi podmiotami życia publicznego, krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,

12) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celu Stowarzyszenia,

13) szkolenie członków stowarzyszenia,

14) organizowanie wymian międzynarodowych,

15) prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,

16) prowadzenie działań w zakresie edukacji formalnej i poza formalnej z wykorzystując efekt grywalizacji oraz gier edukacyjnych,

17) inne działania zgodne z wytycznymi wynikającymi z zasady zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

2. Wyżej wymieniona działalność może mieć charakter nieodpłatny i odpłatny.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 15

1a. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która uzyskała rekomendację od innego członka zwyczajnego oraz jej kandydatura została zaakceptowana przez Zarząd.

1b. Dodatkowo kandydat na członka zwyczajnego powinnien współpracować ze Stowarzyszeniem lub wspierać je wcześniej w ramach wolontariatu lub jako członek wspierający. Dopuszcza się odstępstwo od tej reguły w przypadkach szczególnych przez jednomyślną zgodę całego Zarządu wyrażonej w osobnej uchwale.

2a. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która deklaruje wsparcie dla Stowarzyszenia w jego działaniach oraz akceptuje jego cele statutowe.

2b. Członkiem wspierającym może być rowniez osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie ich pisemnej deklaracji.

5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 16

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

3) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

6) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programów oraz projektów Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) poszanowania innych członków Stowarzyszenia

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

§ 17

1. Członek wspierający oraz honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 16 ust. 1 pkt.

2. Członek wspierający oraz honorowy ma prawo brać udział, głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) pozbawienia praw publicznych na skutek wyroku sądowego za karno-skarbowe i karne,

4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6miesięcy,

5) braku aktywności w Stowarzyszeniu przez okres przekraczający 6 miesięcy,

6) działania niezgodne ze Statutem Stowarzyszenia

7) działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w § 18 ust. 1 pkt orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Odwołanie rozpatrywane jest przez komisję złożoną z przedstawiciela Zarządu, Komisji Rewizyjnej i jednego członka zwyczajnego. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a jej decyzje są ostateczne i nie podważalne. Termin rozpatrzenia sprawy to maksymalnie 15 dni roboczych od daty złożenia odwołania.

5. Osoby którym odmówiono prawa członkostwa zostają wykreśleni z listy członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 19

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tym samym składzie może zostać przedłużona na następna kadencje po uzyskaniu zgody większości w ramach Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 21

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany członkiem stowarzyszenia wyznaczonym przez Zarząd.

2. Nowy członek władz Stowarzyszenia jest zatwierdzany na najbliższym Walny Zebraniu Członków, lub zostaje na nim wybrany nowy członek, według zasad określonych w § 20 ust. 1 pkt.

3. Liczba członków Stowarzyszenia wyznaczanych przez Zarząd do uzupełnienia składu osobowego władz nie może przekraczać ½ liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 22

Członkowie władz Stowarzyszenia:

1) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji we władzach Stowarzyszenia wynagrodzenia,

2) mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia zwrot uzasadnionych kosztów.

Walne Zebranie Członków

§ 23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi: przewodniczący i protokolant, wybierani jednorazowo na każdym Walnym Zebraniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 15 dni kalendarzowych przed terminem zebrania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian, w tym zmian celów statutowych,

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 26

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w § 26 ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 27

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z od 2 do 5 równoważnych członków.

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są wszyscy jego członkowie.

4. Zasady działania Zarządu może ustalać regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

6. Do kompetencji zarządu należy wszystkie nie zastrzeżone do kompetencji walnego i komisji rewizyjnej

§ 28

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

       9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

10) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i Komisji rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym Stowarzyszenia powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli nad jego działalnością.

2. Organ ten jest odrębny od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli i nadzoru.

3. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków.

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie i nadzór całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna może działać na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) dotacje,

4) inne prawnie dopuszczalne.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek na dany rok określa uchwala Walnego Zebrania Członków.

§ 34

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna, zapisek lub spadek na rzecz Stowarzyszenia nastąpił w takiej walucie.

§ 35

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

1. Uchwalenie statutu, jego zmian w tym zmian celów statutowych, lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.