Menu Zamknij

dr Jacek Zatoński – wiceprezes

Koordynator projektów, specjalista ds. szkoleń oraz ochrony środowiska.
Stopień naukowy doktor nauk o ziemi w zakresie geografii uzyskał w Instytucie Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Teledetekcji WNGiG UAM. Pierwsze doświadczenia w organizacjach pozarządowych zdobywał w Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych oraz  Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego PISOP. Inicjator powstania Stowarzyszenia CPE. Długoletni kierownik, a aktualnei opiekun Sekcji Kształtowania Środowiska Przyrodniczego w Studenckim Kole Naukowym Geografów UAM. Reprezentant polskich organizacji pozarządowych podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej ONZ. Pozyskał finansowanie i koordynował wiele projektów współfinansowanych m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Trener z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zarządzania projektami i informatyki.
Zainteresowania zawodowe: zrównoważony rozwój, globalne problemy społeczne i środowiskowe, zmiany klimatu, rozwój miast, porzucona przestrzeń w mieście i jej rewitalizacja, gospodarka odpadami, teledetekcja  i kartografia.