Menu Zamknij

Protokół z zebrania KDO przy WOŚ UM Poznania w dniu 09.09.14 r.

Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska odbyło się dnia 9 września 2014 r. o godzinie 16:30, w sali sesyjnej S3 w budynku UMP przy Placu Kolegiackim 17. Spotkanie prowadził przewodniczący Jacek Zatoński.
Na wstępie przewodniczący poinformował o wprowadzeniu w życie nowego zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania dotyczącego KDO, najważniejsze zmiany to:

 • Możliwość wypisania się z KDO poprzez złożenie przewodniczącemu pisemnej deklaracji wystąpienia;
 • Możliwość usunięcia członków KDO: po 3 nieobecnościach przewodniczący wysyła zapytanie co dalej z obecnością, jeśli brak organizacji na kolejnych 2 posiedzeniach jest skreślana;
 • Zostało wprowadzone kworum – 1/3 wszystkich członków, nie mniej niż 6 osób, przy obecnym składzie aby podjąć uchwałę niezbędna jest obecność 11 osób
 • Jedna osoba może reprezentować tylko jedną organizację.

Głównym tematem była ochrona siedlisk ptaków i nietoperzy na budynkach w Poznaniu. W ramach dyskusji uszczegółowiono listę działań z poprzedniego posiedzenia, które można podjąć w celu tej ochrony (pogrubiono zmiany w stosunku do poprzednich ustaleń):
1. Inwentaryzacja

 • Wywarcie wpływu na RDOŚ aby sam przeprowadzała inwentaryzacje – uchwała.
 • Zaproszenie przedstawiciela RDOŚ na rozmowy aby ustalić sposób współpracy (zasady uznania naszej inwentaryzacji);
 • Opracowanie zasad i instrukcji inwentaryzacji wykonywanej przez organizacje pozarządowe, wolontariuszy i studentów;
 • Pozyskanie informacji od zarządców nieruchomości o planowanych termomodernizacjach (WOŚ UM wykona, dotychczas takie zapytania spotkały się z małą liczbą odpowiedzi, jednak będzie to dobry punkt startowy);
 • Inwentaryzacja ornitologiczna budynków przeznaczonych do modernizacji oraz ustalenie innych budynków nieocieplonych;
 • Przekazanie bazy danych do RDOŚ, Urzędu Miasta, Nadzoru Budowlanego, WFOŚiGW;
 • Poinformowanie zarządców o rozpoznaniu występowania ptaków i nietoperzy na ich budynkach oraz o gotowości podjęcia kroków prawnych przez organizacje pozarządowe w przypadku prób likwidacji ich siedlisk oraz o wiążących się z tym konsekwencjami (przestojów w budowie itp.);
 • Monitoring zmian i aktualizowanie bazy – nowe plany i ukończone termomodernizacje budynków.

2. Spotkanie dla instytucji zaangażowanych w proces termomodernizacji budynków oraz ochronę przyrody.
Gospodarzem powinna być Komisja Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania. Na spotkaniu należy przedstawić obecną sytuację w mieście (rola organizacji pozarządowych), a następnie przejść do dyskusji o rozwiązaniach.
3. Spotkanie lub szkolenie dla zarządców nieruchomości.
Elementy programu: wartość ptaków dla człowieka, przepisy chroniące ptaki, spadek populacji w Poznaniu, rozwiązania techniczne, możliwości dofinansowania.
4. Odbudowywanie siedlisk – promocja wśród zarządców budynków możliwości dofinansowania tych działań ze środków WFOŚiGW oraz działania organizacji z samodzielnie pozyskanych środków finansowych.
5. Przekazanie mieszkańcom informacji o ochronie zwierząt w mieście
Wysyłka ulotek przez WOŚ UM planowana w najbliższym czasie;

 • Jest informacja na stronach poznan.pl;
 • Opublikowanie artykułów w gazetkach osiedlowych – kontakt z redakcjami (zadanie dla NGO).

6. Wprowadzenie lub upewnienie się, że edukacja o ochronie ptaków i nietoperzy na budynkach jest prowadzone dla osób uczących się w zawodach związanych z projektowaniem i zarządzaniem budynkami.
7. Edukacja w szkołach – działania do wypracowania.
Tematem następnego posiedzenia to ustalenie:

 • szczegółów jak ma wyglądać inwentaryzacja – wypracowanie propozycji do przedstawienia w RDOŚ,
 • zasad wymiany danych między organizacjami a urzędami

Inne ważne ustalenia:

 • „Otwory na poddaszu są siedliskiem” – interpretacja prawników
 • W procedurze pozwolenia budowlanego WOŚ nie bierze udziału, konieczna jest współpraca z WUiA
 • Odpowiedzi na dotychczasowe zapytanie WOŚ o termomodernizacje: spółdzielnie – ok 70%, wspólnoty bardzo słabo.
 • WOŚ wysyła informacje o ochronie ptaków i nietoperzy do spółdzielni i zarządów wspólnot Os. Polan – propozycja aby pierwsze zinwentaryzować

W wolnych głosach pojawił się temat ochrony cieku Krzyżanka w Poznaniu. Wskazano na następujące problemy: zasypywanie, grodzenie blisko brzegów, wycinka drzew, ubytek terenów zielni. Ustalono, że zostanie powołany zespół roboczy w celu wypracowania naszych działań w tym zakresie jego założeniem zajmie się Pani Bożena Siekańska-Żłobińska (Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu)
Autor: Jacek Zatoński CPE